..... ja der er mange BUZZ words

og det kan til tider være meget svært at vide hvad man skal gøre med det hele.

I Genesis Web kan vi hjælpe dig med at sætte det hele i system så det nemt kan vedligeholdes.

Det handler i stor grad om at vælge en strategi der passer til dig og din virksomhed / forretning - man kan ikke det hele og det vil i de fleste tilfælde heller ikke være nødvendigt.

Vi hjælper dig derfor med at SEO din hjemmeside - webshop og samtidigt gøre dig synlig på nettet f.eks. på Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin osv. ∞ Se mere her!

Nedenstående betingelser/standardvilkår er gældende fra og med den 16. januar 2015 for Genesis Web.

1. Anvendelse

Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Genesis Web og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Information og markedsføring

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye services, varslinger om vedligeholdelse med mere.

3. Produkter

Betingelserne omfatter hjemmeside og webhotel evt. med tilhørende e-mail-løsning (herefter samlet betegnet som webhotel), hostede løsninger (fx Hosted Exchange e-mail-løsning), medierådgivning og andre ydelser samt produkter i forbindelse med hjemmesider, markedsføring, e-mail-løsning med mere.

4. Aftalens indgåelse

Aftalen mellem parterne indgås skriftligt, enten ved en af parterne underskrevet papirkontrakt eller via e-mail-korrespondance

Kunden er forpligtet til at levere alt relevant materiale til brug for webhotellet, herunder udarbejdelse af hjemmesiden, medierådgivning mv. senest 14 dage fra aftalens indgåelse.

Genesis Web forbeholder sig ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt relevant materiale ikke er fremsendt senest 14 dage fra aftaletidspunktet. Der ydes herefter 30 arbejdsdage fra faktureringsdato til eventuelle rettelser af grafik eller opsætning.

Genesis Web forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis den mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mail- adresse, hvis en sådan haves. Genesis Web forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt.

Genesis Web forbeholder sig ret til at bruge abonnementsoplysningerne til udarbejdelse af generelle statistikker samt til at anvende det udførte arbejde som reference i salgs- og markedføringsøjemed. Genesis Web er berettiget til at videregive krævede oplysninger til officielle navnemyndigheder, fx DK Hostmaster.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

5. Opsigelse

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført på bekræftelsen. Aftalen fortsætter automatisk med 24 måneders forlængelse, dog undtaget er 12 måneders-aftaler, som forlænges med 12 måneder. Er der eksempelvis indgået en aftale for 36 måneder, forlænges aftalen automatisk med 24 måneder. Forlængelsen sker, hvis Genesis Web ikke har modtaget en rettidig skriftlig opsigelse medmindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt kunden ønsker at opsige aftalen, skal dette ske pr. mail eller anbefalet brev senest tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, medmindre andet specifikt fremgår af den skriftlige aftale. Eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Ved opsigelse følger evt. opdateringsmodul og/eller evt. bookingsystem ikke med til en evt. ny udbyder af webhotel, da alle systemer er beskyttet af ophavsrettigheder. Genesis Webb kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmeside.

Ønsker Genesis Web at lukke specielle abonnementstyper/opsige specielle aftaler eller særtjenester, kan Genesis Web opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt. Fra Genesis Webs side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet til en anden udbyder, nedtages/lukkes alle services tilknyttet domænet.

Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Genesis Web senest én uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

6. Domænenavn

Det er kundens ansvar at sikre sig et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Har kunden ikke sikret sig et domænenavn, kan Genesis Web efter aftale bistå kunden med registrering af et domænenavn til brug for den/de aktuelle eller fremtidige hjemmeside(r). Genesis Web medvirker da alene som formidler (fuldmægtig) i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens selve registreringen og brugen af domænet sker på kundens ansvar og i henhold til de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Det er kundens ansvar efterfølgende at afholde vedligeholdelsesafgift mv. til udbyderen (fx DK hostmaster) for opretholdelse af domænet.

Det tilstræbes, at Genesis Web søger om domæneregistrering hos den relevante udbyder senest to arbejdsdage efter, kunden har indbetalt det aftalte registreringsgebyr. Kunden er selv forpligtet til at kontrollere, at registreringen har fundet sted senest otte dage herefter. Kunden skal straks underrette Genesis Web, hvis registrering ikke er sket.

Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Genesis Web kan således ikke gøres ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand.

Domænenavnet registreres til Genesis Web navneserver, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved fejlbestilte domæner (f.eks. på grund af stavefejl, navnefejl eller lignende fra kundens side), eller hvis kunden undlader at aktivere domænet, tilbagebetaler Genesis Web ikke registreringsgebyret. Genesis Web garanterer ikke for fuld funktionalitet på domæner, som indeholder Æ, Ø, Å, accenttegn eller andre specialtegn.

7. Aktivering af webhotel

Den af Genesis Web udarbejdede hjemmeside hostes indledningsvis på en testserver. Aktivering sker ved kundens godkendelse af designet. Ved aktivering vil det domænenavn, kunden har valgt, pege til den pågældende hjemmeside.

Efter aktivering foretager Genesis Web sædvanlig tilmelding af kundens hjemmeside til søgemaskiner (fx Google), medmindre andet er aftalt. Denne tilmelding benævnes basisoptimering til søgemaskiner. Yderligere optimering til søgemaskiner er kundens eget ansvar.

8. Materialer til brug i forbindelse med design og lignende

Materialer, som af kunden er indsendt eller afleveret, med henblik på udarbejdelse af hjemmeside eller andre produkter fra Genesis Web, bortskaffes eller slettes efter tre måneder.

Genesis Web kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Genesis Web varetægt. Genesis Web anbefaler derfor altid, at kunden enten beholder kopier, eller indsender/afleverer kopier til Genesis Web.

Kunden opfordres i alle tilfælde til på sædvanlig vis selv at lade en back-up af materialet udarbejde, inden det overgives til Genesis Web, således at kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

9. Særligt store datamængder mv.

Et webhotel omfatter adgang til at lagre en bestemt mængde data og datafiler vedrørende kundens webhotel på Genesis Web server. Webhotel og andre produkter hos Genesis Web har den fordel, at der ikke betales for trafik til kundens hjemmeside(r). Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver og musikfiler (fx mp3). Genesis Web kan til enhver tid og uden varsel fastsætte øvre grænser for datamængder for hvert enkelt webhotel hostet på Genesis Web servere. Yderligere plads på Genesis Web servere kan erhverves til dagspris ved henvendelse til Genesis Web.

Kun ved en meget stor ekstra trafik vil Genesis Web kontakte kunden. Der vil ikke fremkomme ekstra regning på trafik, men Genesis Web forbeholder sig til enhver tid retten til at opsige kunder ved misbrug eller særligt stor trafikmængde.

10. Aftalens omfang

Genesis Web forestår hostingen af kundens hjemmeside. I aftaleperioden foretager Genesis Web vederlagsfrit grafiske rettelser på hjemmesiden, som kunden anmoder om, samt opdaterer hjemmesiden ved at indsætte skriftligt materiale og billeder, som kunden fremsender. Rettelser og opdateringer foretages snarest muligt efter kundens henvendelse. Genesis Web yder herudover vederlagsfri rådgivning til kunden omkring, hvordan denne selv kan lægge produkter, tekst og billeder mv. ind via opdateringsmodulet.

Egentligt redesign af hjemmesiden sker kun mod særskilt betaling og/eller efter aftale. Redesign omfatter ikke tillægsprodukter såsom Flash eller JavaScript-banner, flytning af mere end 20 siders content, tekstforfatning med mere. Der henvises i øvrigt til punkt 19. Priser & Betalingsbetingelser i disse forretningsbetingelser.

Genesis Web henviser til tilgængelige og opdaterede vejledninger vedrørende produkter og services fra Genesis Web, samt Genesis Webs kundeservice.

Genesis Web tilbyder ikke FTP-adgang men det gør alle de evt. eksterne WebHoteller vi benytter.

10.1 Særligt vedrørende Hosted Exchange og lignende hostede services

Til kunder, der benytter sig af Hosted Exchange og lignende hostede services fra Genesis Web, ydes der udelukkende support på Outlook 2010 til Windows og Outlook 2011 til MacOS.

Før al opsætning og lignende anbefaler Genesis Web, at kunden altid foretager behørig backup af alle relevante data, herunder men ikke udelukkende mails, kalender, kontaktpersoner, opgaver med mere.

Genesis Web yder support i tilfælde af forbindelsesproblemer i Outlook (generel opsætning); fejlfinding af indgående og udgående mails via Supporter-adgang til Cisco Ironport Anti-Spam; problemer med kalenderdeling (Outlook/OWA), kontaktpersoner (Global/Privat), opsætning af signatur (Outlook/OWA), opsætning af autosvar (Outlook/OWA) samt offentlige foldere.

I forbindelse med opsætning af nye konti, yder Genesis Web ikke support på installation af Outlook 2010 på kundens computer. Såfremt kunden har installeret Outlook 2010 på sin computer (enten Dansk eller Engelsk), yder Genesis Web support i forbindelse med opsætning. Genesis Web yder i den forbindelse dog ikke support på import af kundens tidligere sendte, modtagede og gemte mails, kontakter, kalender, opgaver med mere.

11. Misligholdelse

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af abonnementet/aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først, når Genesis Web har sikret sig, at gentagelser ikke vil ske. Misbrug herefter vil medføre ophævelse af aftale uden yderligere varsel. Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at denne har retten til det pågældende navn, og kunden friholder Genesis Web for ethvert ansvar, der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Racistisk, pædofilt, på anden måde krænkende eller ulovligt materiale (billeder, musik mv., der ikke er behæftet med et behørigt ejerrettighedsforhold), eller andet uetisk indhold, må ikke forefindes på nogen af Genesis Webs servere. Dette være sig tekst, billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Genesis Web forbeholder sig ret til uden varsel at slette materiale af nævnte karakter. Genesis Web er i alle tilfælde enerådigt bestemmende i sager, hvor specielt materiale skal placeres i én eller flere af de ovennævnte kategorier.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med Genesis Web, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet, skriftlig aftale mellem Genesis Web og den involverede modpart. Genesis Web forbeholder sig ret til i særtilfælde at opkræve for trafikforbrug omkring specielle indholdstyper og brug af Genesis Webs hotel og serverløsninger. Genesis Web vil uden varsel nedtage og lukke domæner/servere, der overtræder indgåede aftaler, og årsagen til nedlukningen vil blive oplyst direkte til kunden. Det skal bemærkes, at forudbetalte beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

Det er udelukkende kundens ansvar, at det valgte domænenavn samt indholdet af hjemmesiden, domænenavn og eventuelle søgeord i søgemaskiner (fx Google) mv. ikke krænker tredjemands ret eller gældende lovgivning, samt at benyttelse af hjemmesiden er lovlig og fx ikke anvendes til udsendelse af SPAM (uopfordret e-mail). Genesis Web forbeholder sig uden varsel at lukke for adgangen til hjemmesiden eller mailsystemet, såfremt dette ikke er tilfældet, ligesom det forbeholdes at lukke hjemmesider, der indeholder smædekampagner. Ved lukning af services pga. udsendelse af SPAM og lignende, er der ikke mulighed for tilbagebetaling af abonmement. Aktivering af hjemmesiden igen sker først, når kunden har dokumenteret, at indholdet og brugen er lovlig.

Ved misligholdelse er kunden erstatningsansvarlig over for Genesis Web efter dansk rets almindelige regler.

12. Adresseændringer og andre ændringer i kundens forhold

Såfremt kunden flytter, eller de oprindeligt opgivne oplysninger, herunder fx telefonnummer eller e-mail-adresse, af anden grund ændres, skal kunden straks give Genesis Web skriftlig besked herom.

Kunden forpligter sig til at informere Genesis Web skriftligt pr. mail eller ved anbefalet brev om en eventuel udmeldelse fra en brancheforening, som medfører, at brancheforeningens logo ikke må fremtræde på kundens hjemmeside. Dette skal senest ske fem arbejdsdage før udmeldelsen fra brancheforeningen træder i kraft. Hvis dette ikke overholdes, frasiger Genesis Web sig alt ansvar i denne forbindelse.

13. Ansvarsfraskrivelse

Genesis Web tilstræber, at der hele tiden er adgang til Genesis Webs systemer og servere. Genesis Web fraskriver sig ansvar for tab eller skade i Genesis Webs elektroniske udstyr. Genesis Web fraskriver sig på samme måde ansvaret tab eller skade, der kan tilskrives Genesis Webs leverandørers forhold eller øvrige tredjemands forhold. Genesis Web forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligehold eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde, tilstræber Genesis Web at varsle forud for driftstop via www.GenesisWeb.dk eller pr. mail.

Genesis Web kan redelegere et domæne ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside. I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Genesis Web sig ethvert ansvar for tab eller skade. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Genesis Web yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opståede problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

13.1 Forsinkelse

Genesis Web fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

13.2 Produktansvar

Genesis Web fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Genesis Web.

Genesis Web er ikke ansvarlig for data i den elektroniske postkasse eller data liggende på kundens webhotel. Kunden opfordres til at foretage løbende backup.

13.3 Fejl ved indtastning

Genesis Web fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Genesis Webb på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæner.

13.4 Materialer

Genesis Web kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, mens de er i Genesis Webs varetægt.

13.5 Force Majeure

Genesis Web fraskriver sig ansvar for force majeure-forhold, det vil sige forhold, der ligger uden for Genesis Webs kontrol, og som Genesis Web ikke burde have taget i betragtning ved indgåelse af aftalen.

13.6 Webshop

Genesis Web er ikke forpligtet til at genskabe en backup af webshoppen ved fejl opstået i forbindelse med kundens egne ændringer i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sit varekatalog, koster det 2.995 kr. at få genskabt data.

14. Tilrettelser/ændringer og varsling heraf

Genesis Web kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den e-mail-adresse, kunden oplyser ved bestillingen af abonnementet/oprettelse af aftalen. Genesis Web kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage.

Kunden kan skriftligt opsige aftalen til ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår. Kundens opsigelse skal i så fald være afgivet senest 14 dage før ikrafttrædelsen af de nye aftalevilkår.

Ændringer af rent begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

Genesis Web kan løbende foretage tilrettelser/ændringer af de enkelte moduler og produkter af hensyn til driften, herunder indskrænke eller ophøre med at tilbyde specielle abonnementstyper eller særtjenester.

Genesis Web kan overdrage den tekniske drift af enhver ydelse til tredjemand, såfremt dette kan ske på uændrede vilkår for kunden.

Kun i tilfælde af væsentlige ændringer er kunden berettiget til at opsige sin aftale i aftaleperioden.

15. Ophavsret

Genesis Web har ophavsret til webhotellet, det grafiske layout af hjemmesiden og alle de moduler, der er tilknyttet. Anvendelse heraf uden Genesis Webs samtykke er forbudt.

Genesis Web har videre ophavsret til disse standardvilkår, der således ikke må eftergøres eller anvendes helt eller delvist uden samtykke fra Genesis Web.

16. Særlig programmering

Genesis Web kan efter særskilt aftale udføre særlige programmeringsopgaver for kunden. I forbindelse med særlig programmering for kunden, fremgår muligheder og betingelser for brug af kravspecifikation, som altid udarbejdes forud for særlig programmering.

Genesis Web stiller alene ydelserne til rådighed for kunden på dennes webhotel eller lignende service, som udbydes af Genesis Web.

17 Medierådgivning

For medierådgivning gælder følgende særlige betingelser.

17.1 Omfang af rådgivning

Serviceringen af produktet påbegyndes ved indbetaling af faktura, der fremsendes senest otte dage fra indgåelse af aftale. Alle aftaler omfatter udelukkende medierådgivning vedrørende markedsføringsbudgetter op til 200.000 kr., medmindre andet er skriftligt aftalt.

17.2 Ansvar

Genesis Web er ikke ansvarlig for tredjepartsleverandørers ydelser til kunden, herunder fra annonceleverandører, og yder udelukkende rådgivning. Kunden er selv ansvarlig for aftaler med tredjepartsleverandører, uanset om kunden selv indgår aftalerne eller om Genesis Web indgår dem på kundens vegne.

18. Fakturering

Genesis Web forbeholder sig ret til at foretage fakturering, når levering er sket. Medierådgivning og andre produkter/services kan faktureres særskilt og for perioder, der afviger fra eventuelt webhotel.

En hjemmeside præsenteres som testside, og der ydes herefter 30 arbejdsdage til eventuelle rettelser af opsætning eller grafisk design uden beregning. Levering anses for sket ved godkendt grafisk layout, samt indsættelse af fremsendt materiale eller kundens anmodning om redelegering, dog senest ved udløbet af de førnævnte 30 arbejdsdage.

Genesis Web forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af hjemmesiden ikke er fremsendt fra kunden senest 14 dage efter underskrivelse af aftalen.

Genesis Web forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 procent af den samlede ordre, med henblik på at modtage betaling før produktion igangsættes, såfremt kunden har anmærkninger hos kreditvurderingsbureauer såsom RKI-registret.

19. Priser & Betalingsbetingelser

Alle priser, herunder på kontrakter, på hjemmeside med mere er ekskl. moms.

Webhotel betales forud i henhold til den aftalte periode, der er anført på bekræftelsen. Genesis Web forbeholder sig ret til at fakturere tre måneder før udløb af webhotel, da serverplads skal reserveres. Perioden fremgår af fremsendte faktura. For at sikre et fortsat højt serviceniveau og imødegå tiltagende tekniske udfordringer, reguleres prisen ved genfakturering for webhotel og andre abonnementstyper med en stigning på kr. 240 årligt uden varsel, svarende til kr. 20 månedligt.

Genesis Web forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. support og services, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden.

De til enhver tid gældende priser kan rekvireres hos Genesis Web.

Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 99 kr. Skyldige beløb skal betales senest 10 dage fra fakturadato (forfaldsdagen). Ved forsinket betaling skal der svares renter i henhold til renteloven (2 % pr. måned af det skyldige beløb) fra forfaldsdagen. Der opkræves ved forsinket betaling et kompensationsbeløb på 310 kr. samt i øvrigt et rykkergebyr på 100 kr. pr. påkravsskrivelse. Der foretages to påmindelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter tilsendes et betalingspåkrav. Hvis betaling ikke er modtaget af Genesis Web efter ti dage fra påkravsdato, vil Genesis Web forbeholde sig ret til at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Genesis Web sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil Genesis Webs tilgodehavende er betalt fuldt og helt.

I tilfælde af handel med virksomheder i EU, hvor Genesis Web ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse sit gyldige momsnummer til Genesis Web, af hensyn til lovgivning som kræver listeangivelse til danske myndigheder, vedrørende salg uden dansk moms. Såfremt Genesis Web pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller fejlbehæftet, forbeholder Genesis Web sig retten til at viderefakturere denne udgift.

20. Værneting

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Holstebro.

Underkategorier

dfsdfgsdfg sdg sdg

sdfg

sdfg

sdfg

SALG!

Hvad er det vigtigste for dig

og din virksomhed/forretning?

| SALG | SALG | SALG | SALG |

og det finder du på NETTET!

Nethandel!

Nethandlen boomer og butikker

lukker på stribe! se her!

Har du RÅD til at vente?

Butik = udstillingslokale for nettet

Vi er der!

- når du har brug for OS!

Vi laver dine opdateringer

og vedligeholder din

net tilstedeværelse!

Opgiv ikke!

Der er håb forude med

Genesis Web - vi hjælper dig

med at få styr på CMS SEO WWW

og hvad der nu ellers er.